Betalingsvoorwaarden

 

Tandartspraktijk Eikesingel BV hanteert de volgende betalingsvoorwaarden

 1. De door Tandartspraktijk Eikesingel BV in rekening gebrachte bedragen voor de geleverde zorg zijn direct opeisbaar.
 2. Indien mogelijk mag Tandartspraktijk Eikesingel BV de rekening, of een deel van de rekening, rechtstreeks incasseren bij uw zorgverzekeraar.
 3. Nota’s tot en met €125,00 verzoeken wij u vriendelijk contant dan wel per pin na de behandeling te betalen.
 4. De debiteur wordt geacht binnen 14 dagen na factuurdatum het volledige bedrag te hebben overgemaakt op de rekening van Tandartspraktijk Eikesingel BV. Na deze termijn is de debiteur wettelijk in verzuim en kan Tandartspraktijk Eikesingel BV, zonder verdere ingebrekestelling, de nodige maatregelen nemen om het openstaande bedrag te incasseren.
 5. De debiteur is vanaf het moment van verzuim over het bedrag van de nota administratiekosten en rente verschuldigd.
 6. De aanmaningskosten bedragen €20 bij de tweede betalingsherinnering. 
 7. De aanmaningskosten bedragen minimaal €40 excl. btw. bij de derde betalingsherinnering. Conform staffel (zie volgende punt).
 8. Ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit worden de buitengerechtelijke incassokosten vanaf 1 juli 2012 berekend volgens een staffel en zijn ze aan een maximum gebonden. De aanmaningskosten bedragen minimaal €40. Zie staffel (let op! Deze staffel kan ten gevolge van wet- en regelgeving veranderen.)

Hoofdsom                  
tot en met

Toepasselijk percentage

Maximum

€ 2.500

15% over de hoofdsom

€ 375 (min. € 40) 

€ 5.000

€ 375 + 10% over
(hoofdsom – € 2.500)

€ 625

€ 10.000

€ 625 + 5% over
(hoofdsom – € 5.000)

€ 875

€ 200.000

€ 875 + 1% over
(hoofdsom – € 10.000)

€ 2.775

Boven de € 200.000

€ 2.775 + 0,5% over
(hoofdsom – € 200.000)

€ 6.775

 1. Wanneer Tandartspraktijk Eikesingel BV genoodzaakt is een onbetaald gelaten factuur ter incasso uit handen te geven aan derden is Tandartspraktijk Eikesingel BV gerechtigd de te maken incassokosten, gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten bij de debiteur in rekening te brengen. Deze kosten worden berekend conform de geldende richtlijnen.
 2. De betalingstermijn voor de eerste betalingsherinnering is binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen.
 3. De betalingstermijn voor de tweede én derde herinnering is 10 dagen na dagtekening.
 4. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een klacht over de rekening of het opzeggen van de overeenkomst tussen u en Tandartspraktijk Eikesingel BV.
  Vanzelfsprekend zal e.e.a. achteraf gecorrigeerd worden wanneer hiertoe aanleiding is.

Tandartspraktijk Eikesingel BV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69119023