Betalingsvoorwaarden

 

Tandartspraktijk Eikesingel BV hanteert de volgende betalingsvoorwaarden

1 De door Tandartspraktijk Eikesingel BV in rekening gebrachte bedragen voor de geleverde zorg zijn direct opeisbaar.

2 De debiteur wordt geacht binnen 14 dagen na factuurdatum het volledige bedrag te hebben overgemaakt op de rekening van Tandartspraktijk Eikesingel BV. Na deze termijn is de debiteur wettelijk in verzuim en kan Tandartspraktijk Eikesingel BV, zonder verdere ingebrekestelling, de nodige maatregelen nemen om het openstaande bedrag te incasseren.

3 De debiteur is vanaf het moment van verzuim over het bedrag van de nota administratiekosten en rente verschuldigd.

4 Wanneer Tandartspraktijk Eikesingel BV genoodzaakt is een onbetaald gelaten factuur ter incasso uit handen te geven aan derden is Tandartspraktijk Eikesingel BV gerechtigd de te maken gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten bij de debiteur in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform het rapport Voor-werk II van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Deze kosten worden tezamen met de rente in rekening gebracht indien de debiteur binnen 28 dagen na notadatum niet heeft betaald.

5 Ook als tussen Tandartspraktijk Eikesingel BV en de debiteur onenigheid bestaat over de gedeclareerde zorg, is de debiteur gehouden aan de genoemde betaaltermijnen. Vanzelfsprekend zal e.e.a. achteraf gecorrigeerd worden wanneer hiertoe aanleiding is.

Betaal op tijd

U dient uw factuur altijd binnen 14 dagen aan ons te betalen. Doet u dit niet dan loopt u het risico dat het door u te betalen bedrag wordt verhoogd. Vanaf de eerste aanmaning brengen wij administratiekosten in rekening. Deze administratiekosten lopen op als ook dan betaling achterwege blijft. Uiteindelijk starten wij bij niet betalen een incassoprocedure. Gedurende deze incasso procedure zullen wij behoudens noodgevallen geen behandelingen meer bij u verrichten. Voorkom hogere kosten en betaal daarom op tijd.

Betalingsregeling

Indien u uw factuur niet in 1 keer kunt betalen en een betalingsregeling wilt, neem dan zo spoedig mogelijk, doch zeker binnen 14 dagen na ontvangst van de originele factuur telefonisch contact op met Tandartspraktijk Eikesingel BV (0512-583515). Na gezamenlijke overeenstemming, kunt u dan mogelijk uw factuur, afhankelijk van de hoogte, in meerdere betaaltermijnen aan ons voldoen.

Tandartspraktijk Eikesingel BV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69119023